Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.7.20

Rekisterinpitäjä
J.Koskenmäki Oy

1941247-8

Tiiratie 13

13300 HML


Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa
Yhteyshenkilönä ja tietosuojavaltuutettuna toimii Kirsi Koskenmäki p.040 561 8828 sähköposti: jkoskenmaki@jkoskenmaki.fi


Rekisterin nimi
J.Koskenmäki Oy.n asiakasrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, jäsenyys).

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- Yhteydenpitoon asiakkaaseen (tarjoukset, laskut)
- Markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen, ei kuitenkaan suoramarkkinointiin
- Toimituksen perille saattamiseen
- Asiakassuhteen ylläpitämiseen


Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Matkapuhelinnumero
- Yritys ja asema
- Osoitetiedot
- Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta


Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, Rahkoilan maankaatopaikalla tehtävän laskutuksen kautta, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.

Rahkoilan maankaatopaikalla asioivien yksityisasiakkaiden nimi ja osoitetiedot luovutetaan Kiertokapula Oy.lle, Rekisterinpitäjän ja Kiertokapula Oy.n välisen sopimuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä ei vastaa Kiertokapula Oy.n tietosuojasta.


Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminenRekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Asiakaspalvelumme vastaa kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.


Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta,mikäli Rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa rekisteröidyn tietojen käsittelyä.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.